КОНКУРС

КОНКУРС

Туристичка организација општине Врбас
Број: 115
Дана: 21.09.2018.године
Врбас

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91,71/94,79/2005,81/2005,83/2005 и 83/2014), члана 39. став 4. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“ број 36/09,88/10,99/11,93/12 и 84/15), члана 11. став 4. Одлуке о промени оснивачког акта Туристичке организације општине Врбас („Службени лист општине Врбас”, број 2/2014 и 12/2016), члана 13.став 5. и 7. Статута Туристичке организације општине Врбас (број:332-120 од 8.5.2014.године и 332-93 од 28.11.2016. године-Измене и допуне), Управни одбор Туристичке организације општине Врбас, на седници одржаној 21.09.2018. године, донео је одлуку да распише и огласи:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Организација у којој се врши избор директора:
 Туристичка организација општине Врбас из Врбаса.
Матични број:08943753, ПИБ:108177856.
Претежна делатност:
-84.13 –Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије (туризам).
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор .
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, Улица Маршала Тита 89.
За директора Туристичке организације општине Врбас може бити именовано лице, које поред Законом прописаних услова,испуњава следеће услове:
-да је држављанин Републике Србије;
– стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
-активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете
-да нема законских сметњи за његово именовање;
-да испуњава и остале опште услове по прописима о раду.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
2. Оверена фотокопија личне карте,
3. Извод из матичне књиге рођених,
4. Диплома или уверење о стручној спреми,
5. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање четири година радног искуства на пословима за које се захтева тражени степен образовања, да има радно искуство најмање две године на руководећим пословима),
6. Исправа којом доказује активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете,
7.Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
8.Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није
изречена мера безбедности и то:
 обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој  установи,
 обавезно психијатриско лечење на слободи,
 обавезно лечење наркомана,
 обавезно лечење алкохоличара,
 забрана вршења позива, делатности и дужности.
9.Уверење о држављанству Републике Србије;
10.Лекарско уверње о општој здравственој способности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс- у затвореној коверти ,лично или путем поште:

Туристичка организација општине Врбас, Управном одбору, са назнаком – Пријава на јавни
конкурс за избор директора – не отварај.
21460 Врбас,Улица Маршала Тита 89.
Напомена:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком, против кога није допуштена посебна жалба. Овај Јавни конкурс  објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама „Дневник“ Нови Сад, као и на званичној интернет презентацији Туристичке организације општине Врбас, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. Листу кандидата за директора који су испунили прописане услове, заједно са својим предлогом, Управни одбор ће донети и доставити оснивачу ради именовања директора,у року од 10 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Председник Управног одбора,
Горан Николаш

Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.74/18 од 5.10.2018.године.