Јавни конкурс Туристичке организације општине Врбас

Јавни конкурс Туристичке организације општине Врбас

Tуристичка организација општине Врбас

Број: 332-81/2023  

Дана: 25.05.2023

Врбас

На основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-2680/2023 од 29.03.2023. године, директор Туристичке организације општине Врбас, дана 25.05.2023 донео је

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

 

 1. У Туристичкој организацији општине Врбас расписује се конкурс за следећа радна места, пријемом лица на неодређено време:

- координатор у туристичко-информативном центру - број извршилаца: 1

- информатор у туристичко-информативном центру - број извршилаца: 1

 1. Конкурс се објављује на огласној табли и интернет презентацији Туристичке организације општине Врбас и код Националне службе за запошљавање и новинама Политика.
 2. Трајање радног односа: неодређено време
 3. Радно време: пуно
 4. Место рада: Туристичка организација општине Врбас, Врбас, улица Маршала Тита број 89

I

Опис послова радног места „координатор у туристичко-информативном центру“:

 • Координира пословима у туристичко информативном центру
 • Координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће радиности
 • Координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију
 • Кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, прати и контролише процес штампе
 • Прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног материјала у штампаној и електронској форми
 • Креира и управља фото базом
 • Прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира
 • Израђује извештај о раду инфо центра
 • Сачињава план рада информатора, водећи рачуна о периодима појачане потребе за туристичким информацијама

 

Услови које кандидат мора да испуњава за радно место „координатор у туристичко-информативном центру“:

Високо образовање:

 • На студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
 • На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Или на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године
 • На студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године
 • Знање страног језика
 • Знање рада на рачунару
 • Најмање две године радног искуства из области делокруга рада

Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште), кратку биографију кандидата, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о стручној спреми, доказ о радном искуству из области делокруга рада туристичке организације. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.

Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања конкурса.

Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Врбас, Врбас, улица Маршала Тита број 89.

 

II

Опис послова радног места „информатор у туристичко-информативном центру“:

 • Пружа све врсте туристичких и других информација
 • Дистрибуира брошуре и други бесплатни промотивни материјал
 • Контролише залихе промотивног материјала у информативном центру
 • Продаје сувенире, публикације и друге артикле и дневно води евиденцију
 • Предлаже одабир сувенира за сувенирницу
 • Израђује месечне, периодичне и годишње извештаје
 • Ради на сајмовима туризма у земљи и иностранству и на привремено отвореним информативним пунктовима

 

Услови које кандидат мора да испуњава за радно место „информатор у туристичко-информативном центру“:

 

Високо образовање:

 • На студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 • На студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

Или:

Средње образовање

Знање страног језика

Знање рада на рачунару

Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште), кратку биографију кандидата, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о стручној спреми. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.

Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања конкурса.

Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Врбас, Врбас, улица Маршала Тита број 89

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се разматрати.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је  Марија Златовић Арсенијевић.

 

Директор Туристичке организације општине Врбас

Марија Златовић Арсенијевић