Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Врбас

Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Врбас

Организација у којој се врши избор директора:
- Туристичка организација општине Врбас

Матични број: 08943753
ПИБ: 108177856

Претежна делатност:
- 84.13 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије (туризам)

Радно место за које се спроводи конкурс:
- Директор

Мандат директора и место рада:
- Мандат директора траје четири године
- Место рада је у Врбасу, улица Маршала Тита број 89


За директора Туристичке организације општине Врбас може бити именовано лице које, поред законом прописаних услова, испуњава и следеће услове:
- Да је држављанин Републике Србије
- Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама. Предност ће се дати кандидату са мастер академским студијама
- Радно искуство од најмање 5 година на руководећем радном месту- Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете
- Да нема законских сметњи за његово именовање
- Да испуњава и остале опште услове по прописима о раду

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава
- Рок за подношење пријава је 10 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања измена и допуна јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
- Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.


Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству
- Оверена фотокопија личне карте
- Извод из матичке књиге рођених
- Диплома или уверење о стручној спреми
- Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање четири године радног искуства на пословима за које се захтева тражени степен образовања, да има радно искуство најмање пет година на руководећим пословима)
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци
- Уверење о држављанству Републике Србије

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији овереној код надлежног органа.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс – у затвореној коверти лично или путем поште:
Туристичка организација општине Врбас, Управном одбору, са назнаком – Пријава на јавни конкурс за избор директора – не отварај.

21460 Врбас, улица Маршала Тита број 89

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној копији, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

Овај јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, новинама „Политика“ , као и на званичној презентацији Туристичке организације општине Врбас

Оглас о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ 08.07.2022.године

Измене и допуне текста огласа о јавном конкурсу објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије“ 13.07.2022.године.

Листу кандидата за директора који су испунили прописане услове, заједно са својим предлогом, Управни одбор ће донети и доставити оснивачу ради именовања директора, у року од 10 дана од дана завршетка јавног конкурса.

Председник Управног одбора Туристичке организације општине Врбас
Горан Николаш