Turistička organizacija opštine Vrbas
Broj: 115
Dana: 21.09.2018.godine
Vrbas

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 42/91,71/94,79/2005,81/2005,83/2005 i 83/2014), člana 39. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/09,88/10,99/11,93/12 i 84/15), člana 11. stav 4. Odluke o promeni osnivačkog akta Turističke organizacije opštine Vrbas („Službeni list opštine Vrbas”, broj 2/2014 i 12/2016), člana 13.stav 5. i 7. Statuta Turističke organizacije opštine Vrbas (broj:332-120 od 8.5.2014.godine i 332-93 od 28.11.2016. godine-Izmene i dopune), Upravni odbor Turističke organizacije opštine Vrbas, na sednici održanoj 21.09.2018. godine, doneo je odluku da raspiše i oglasi:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VRBAS

Organizacija u kojoj se vrši izbor direktora:
 Turistička organizacija opštine Vrbas iz Vrbasa.
Matični broj:08943753, PIB:108177856.
Pretežna delatnost:
-84.13 –Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju ekonomije (turizam).
Radno mesto za koje se sprovodi konkurs:
Direktor .
Mandat direktora i mesto rada:
Mandat direktora traje četiri godine.
Mesto rada je u Vrbasu, Ulica Maršala Tita 89.
Za direktora Turističke organizacije opštine Vrbas može biti imenovano lice, koje pored Zakonom propisanih uslova,ispunjava sledeće uslove:
-da je državljanin Republike Srbije;
– stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
-radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima;
-aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete
-da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje;
-da ispunjava i ostale opšte uslove po propisima o radu.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od narednog dana od dana objavljivanja
javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju i podatke o vrsti i dužini radnog iskustva.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
1. Kratka biografija sa podacima o dosadašnjem radnom iskustvu,
2. Overena fotokopija lične karte,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Diploma ili uverenje o stručnoj spremi,
5. Isprava kojom se dokazuje radno iskustvo (potvrda ili drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje četiri godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva traženi stepen obrazovanja, da ima radno iskustvo najmanje dve godine na rukovodećim poslovima),
6. Isprava kojom dokazuje aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete,
7.Uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
8.Uverenje nadležnog organa da licu u skladu sa Zakonom kojim se uređuju krivična dela nije
izrečena mera bezbednosti i to:
 obavezno psihijatrisko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj  ustanovi,
 obavezno psihijatrisko lečenje na slobodi,
 obavezno lečenje narkomana,
 obavezno lečenje alkoholičara,
 zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
9.Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
10.Lekarsko uvernje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa.
Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs- u zatvorenoj koverti ,lično ili putem pošte:

Turistička organizacija opštine Vrbas, Upravnom odboru, sa naznakom – Prijava na javni
konkurs za izbor direktora – ne otvaraj.
21460 Vrbas,Ulica Maršala Tita 89.
Napomena:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa, neblagovremene prijave i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom, protiv koga nije dopuštena posebna žalba. Ovaj Javni konkurs  objavljuje se  u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnim novinama „Dnevnik“ Novi Sad, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Turističke organizacije opštine Vrbas, s tim što se mora navesti kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Listu kandidata za direktora koji su ispunili propisane uslove, zajedno sa svojim predlogom, Upravni odbor će doneti i dostaviti osnivaču radi imenovanja direktora,u roku od 10 dana od dana završetka javnog konkursa.
Predsednik Upravnog odbora,
Goran Nikolaš

Oglas je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.74/18 od 5.10.2018.godine.